Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

På Svedala Exploaterings AB (Svedab) värnar vi om din integritet. Svedala Exploaterings AB, org. nr 556191-3715, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679).

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller vid annan lagstiftning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Svedala Exploaterings AB Svedab registreras dina personuppgifter när du kontaktar oss, ingår ett avtal, gör en felanmälan via vår webbplats eller vid rekrytering. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan exempelvis gälla en systemleverantör vi anser behöva för att kunna fullfölja vårt huvudavtal. Vi lämnar också ut dina personuppgifter för att följa lagstiftning och/eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Behandling av personuppgifter gällande tredje person kan förekomma, exempelvis personuppgifter i sedvanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden.

Personuppgiftsbehandling gällande konsult, leverantör eller entreprenör

Vi samlar in nödvändiga personuppgifter från dig som är enskild näringsidkare eller kontaktperson för ett företag som vi samarbetar med. Detta gör vi för att det finns ett berättigat intresse eller för att behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera och hantera ärenden. Ändamålen kan vara kommunikation, upphandling, ID-kontroll, nyckelhantering samt för att fastställa och styrka rättsliga anspråk.

Det åligger på arbetsgivarens ansvar att informera anställda om hur vi hanterar personuppgifter. Vi har en mailsvans i varje e-postkommunikation med information direktkopplat till policyn. Behandling av personuppgifter gällande tredje person kan förekomma, exempelvis personuppgifter i sedvanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden.

Personuppgiftsbehandling vid rekrytering

Vid rekrytering kommer dina personuppgifter att användas för detta ändamål. Som rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter ligger Svedabs berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

De personuppgifter som kommer att behandlas är främst de uppgifter du själv delar, såsom CV, personligt brev och övrig information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner t.ex. intyg eller betyg. Vi kan även komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

Svedab kan komma att ta bort eller redigera uppgifter som rör känsliga personuppgifter för att värna individers integritet. Vi ber dig därför som sökande att i din ansökan säkerställa att du utelämnar känsliga uppgifter såsom ras eller etniskt ursprung, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang innan du skickar in dina handlingar.

Personuppgifterna kan komma att delas med personer som arbetar med rekrytering på uppdrag av Svedab och ev. andra samarbetspartners inom säkerhet och tillhandahållande av system. De kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. De företagen är att anse som personuppgiftsbiträden till oss och deras behandling av personuppgifter regleras genom avtal mellan oss.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för Svedab´s räkning så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.

Vid erhållen tjänst hanteras dina uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Vid ej erhållen tjänst kommer dina uppgifter att sparas i två år för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning.

Spontanansökningar hanteras inte, om en spontanansökan hanteras inhämtas samtycke.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Svedala Expolaterings AB Svedab, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala, org/nr 556191-3715.

Dataskyddsombud

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

E-post: dataskyddsombud@svedalahem.se

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran görs skriftligen via vår blankett Begäran om registerutdrag (pdf-dokument) och skickas med post till; Svedala Exploaterings AB Svedab, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala. Utdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress.

Begäran om rättelse

Det är alltid du som anmälare som ansvarar för att förse oss med korrekta uppgifter. Finns det felaktiga uppgifter kan du begära rättelse genom att kontakta Svedala Exploaterings AB Svedab via brev, e-post eller telefon 040-626 80 50. Då måste du kunna uppvisa handlingar som styrker din önskan om rättelse. Efter ändring skickas ett utdrag till din folkbokföringsadress. Har du klagomål på Svedala Exploaterings AB Svedab angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftslagens förhållande till offentlighetsprincipen

Vi är ett kommunalt bolag som omfattas av offentlighetsprincipen. Vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Design & Teknik av Creative Army